Cursusvoorwaarden

Onderstaande cursusvoorwaarden zijn pas van toepassing voor de basiscursus gezonde voeding Den Haag georganiseerd door Therese M. Flemminks (Detoxcoachdenhaag) en Birgit Dieleman (Sawadee).

 

Prijzen

Het cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen, inclusief lunch en drankjes.

Betaling

 1. De inschrijving is definitief als u zich per e-mail of via de Facebookpagina heeft opgegeven. Na definitieve inschrijving en betaling van het cursusgeld bent u verzekerd van een cursusplaats.
 2. Na aanmelding verplicht u zich om het cursusgeld binnen 7 dagen te voldoen.
 3. Het volledige cursusgeld dient binnen 2 weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Als de cursus binnen 7 dagen plaatsvindt, moet het cursusgeld uiterlijk 1 dag voor het begin van de cursus bij ons binnen zijn. Indien de cursus binnen 3 dagen na inschrijving plaatsvindt, kunt u voor aanvang van de cursus contant op de cursuslocatie betalen.
 4. Indien er niet vooraf wordt betaald heeft u geen toegang tot de cursus.

Annulering

Na definitieve inschrijving verplicht u zich de cursus te betalen. Er wordt een plaats voor u vrijgehouden. Indien u de defintieve inschrijing annuleert zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

Annulering van de cursus kan tot 4 weken voor aanvang. Intrekking van uw definitieve inschrijving dient schriftelijk te gebeuren per e-mail gericht aan tmf@detoxcoachdenhaag.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: annulering van cursist (naam) en datum. Graag met vermelding waarom u de cursus annuleert. Eventueel betaald cursusgeld wordt binnen 2 weken na annulering teruggeboekt. In geval van ernstige ziekte of overmacht is alleen restitutie van het cursusgeld mogelijk als de cursist een doktersverklaring heeft waaruit blijkt dat er sprake is van overmacht. Als u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, kunt u in de plaats daarvan een andere persoon laten deelnemen, zonder extra kosten. U moet hiervoor een e-mail sturen aan tmf@detoxcoachdenhaag.nl met daarin de naam van de persoon die voor u in de plaats komt, uw eigen naam en datum van de cursus. In de titel van de mail graag vermelden: naam en datum van de cursus en “i.p.v.”

Overmacht

Sawadee en Detoxcoachdenhaag behouden zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling of gewichtige omstandigheden en het dagprogramma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Als de cursus geannuleerd wordt door Detoxcoachdenhaag en Sawadee krijgt u uw betaling voor de betreffende cursus uiteraard teruggeboekt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De docenten van de cursus verplichten zich deze naar beste inzicht vorm te geven.
 2. De docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het toepassen van adviezen buiten de cursus. De cursisten worden tijdens de cursus gewezen op de eigen verantwoordelijkheid.
 3. De leiding is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en vermissing van eigendommen van de cursist.
 4. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus.
 5. De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
 6. Sawadee en Detoxcoachdenhaag zijn gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook de cursus structureel belemmert, verdere deelname te ontzeggen.
 7. De cursist is voor aanvang van de cursus het volledige cursusgeld verschuldigd.
 8. De aansprakelijkheid van Sawadee en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 9. De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van Sawadee of Detoxcoachdenhaag.

Geheimhouding

De docenten en studenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt als vertouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Intellectuele eigendommen

 1. De cursus behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. Copyright berust bij Sawadee en Detoxcoachdenhaag.
 2. Alle tijdens de cursus verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te gebruiken door de cursist en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de docenten worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
 3. Alle verstrekte adreslijsten en e-maillijsten van deelnemers mogen enkel en alleen gebruikt worden voor privédoeleinden.